ADMISSIÓ.

El procés d'admissió

PAS A PAS

01.

ADMISSIÓ

02.

PREINSCRIPCIÓN

03.

MATRÍCULA

04.

ALUMNO

01.

ADMISIÓN

02.

PREINSCRIPCIÓN

03.

MATRÍCULA

04.

ALUMNO

Sol·licitud d’admissió

El sol·licitant accedeix a la web del màster i omple el Formulari de Sol·licitud d’Admissió telemàtic, on emplena les dades personals, selecció de mòduls, i inclourà currículum i fotografia.

Acceptació d'admissió

L’equip directiu del Màster valorarà el currículum del sol·licitant i en resoldrà l’acceptació. El sol·licitant rebrà en un termini màxim de dues setmanes la comunicació per correu electrònic, amb un link al Formulari de Preinscripció.

01.

ADMISIÓN

02.

PREINSCRIPCIÓ

03.

MATRÍCULA

04.

ALUMNO

Sol·licitud de preinscripció

Accedint al link de preinscripció que es rep per correu electrònic, s’emplenen les dades personals de l’alumne.

Pagament preinscripció

En finalitzar la sol·licitud de preinscripció, o amb posterioritat consultant la preinscripció mitjançant el número de tràmit, s’emet un pagament telemàtic amb targeta de crèdit a la plataforma de la Universitat de Barcelona de 400€ per a FMCE i de 100€ per a FMCTI (no reemborsable , deduïble del preu de matrícula), amb què es reserva la plaça.

01.

ADMISIÓN

02.

PREINSCRIPCIÓN

03.

MATRÍCULA

04.

ALUMNO

Lliurament/enviament documentació

Els Sol·licitants preinscrits han de fer arribar al Màster la informació següent:

Sol·licitants amb titulació espanyola i països UE: Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport; Fotocòpia compulsada del títol universitari (per les dues cares).

Sol·licitants amb titulació estrangera homologada: Fotocòpia compulsada del Passaport; Fotocòpia compulsada del títol universitari (per les dues cares); Document acreditatiu de lhomologació.

Sol·licitants amb titulació estrangera no homologada i Portugal: Fotocòpia compulsada del Passaport; còpia autentificada (legalitzada i traduïda) del títol universitari; còpia autentificada (legalitzada i traduïda) del certificat de les matèries cursades

.

Secretaria Màster Malalt Crític i Emergències. Facultat de Medicina. (Planta -1). C/Casanova 143, 08036 Barcelona, Espanya.

Obertura matrícula

Un cop validada la documentació per part de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el sol·licitant rep un email amb el link de matriculació. En aquest procés de matriculació, l’alumne triarà els diversos mòduls. Després se li assigna un número d’identificació de la Universitat de Barcelona (NIUB), un codi d’usuari alfanumèric per a l’accés posterior al MonUB (espai d’informació i comunicació de la Universitat de Barcelona).

Pagament matrícula

En finalitzar el procés de matriculació, s’emet un pagament telemàtic per l’import total restant de la matrícula del curs acadèmic. Aquest import no és reemborsable. Podeu comprovar el vostre estat de pagaments a través de MonUB.

01.

ADMISIÓN

02.

PREINSCRIPCIÓN

03.

MATRÍCULA

04.

ALUMNE

Alumne Màster

Un cop abonada la matrícula, l’alumne ja pot accedir als serveis de la Universitat de Barcelona, i al contingut acadèmic del Màster a través de la plataforma moodle Campus Virtual.

Beques, ajuts i finançament

La Universitat de Barcelona facilita la possibilitat de finançar la matrícula o fins i tot uns ingressos per a altres despeses relacionades amb el seguiment del curs, mitjançant un crèdit amb les entitats financeres col·laboradores.

La Generalitat de Catalunya fa una convocatòria anual de beques i ajuts.

Beca de col·laboració amb la UB: l’alumnat desenvolupi tasques de col·laboració a diferents òrgans de la UB i en algunes entitats externes, que han signat convenis de col·laboració amb la UB.